disclaimer

Eigendom
European Federalist Papers, een website die onder de Nederlandse wetgeving valt, is de eigenaar van deze internetsite. Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieĆ«n, door opnamen of enig andere manier voor publieke of commerciĆ«le doeleinden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van European Federalist Papers. Alle logo's en beeldmerken die European Federalist Papers op deze internetsite gebruikt, en alle producten die European Federalist Papers heeft ontwikkeld en aanbiedt, zijn eigendom van European Federalist Papers, tenzij anders vermeld.

Kwaliteit
European Federalist Papers werkt voortdurend aan het verbeteren van de informatie voor, en de communicatie met de gebruikers van deze website. Wij vragen de gebruikers om ons te attenderen op mogelijke fouten of tekortkomingen. Deze zullen dan zo snel mogelijk worden aangepast.

Aansprakelijkheid
Aan informatie en/of vast, c.q. bewegend, beeldmateriaal op deze website kunnen gebruikers geen rechten ontlenen, noch verplichtingen opleggen aan European Federalist Papers. European Federalist Papers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de websites van derden die aan deze website gelinkt zijn. Noch is European Federalist Papers aansprakelijk voor websites die naar onze website verwijzen. European Federalist Papers kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er zich (in)directe schade, in de breedste zin van het woord, mocht voordoen na het gebruik van onze website, de informatie en/of het beeldmateriaal hiervan en de links.
European Federalist Papers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die is veroorzaakt aan, of enig verlies dat wordt veroorzaakt door enig virus of andere zaken van destructieve aard die de computer of enig ander eigendom van de gebruiker zouden kunnen infecteren, als gevolg van het gebruik van deze site of het downloaden van een deel van de inhoud hiervan. Alle informatie die gebruikers beschikbaar stellen via deze site, inclusief persoonlijke gegevens, vragen, commentaar of suggesties beschouwt European Federalist Papers als beschikbaar gesteld voor gebruik door European Federalist Papers. 
Het gebruik van deze site geeft geen recht inbreuk te maken op deze rechten, of de rechten van derden wier informatie op deze site staat. Noch European Federalist Papers, noch enig andere persoon die is betrokken bij de creatie of het onderhoud van deze site, is aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van deze site of de informatie die het bevat.

Verantwoordelijkheid
European Federalist Papers is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het functioneren van de website, wanneer de gebruiker niet beschikt over de juiste hard- en/of software. De gebruiker heeft niet het recht om enige inhoud van onze website te verspreiden, te bewerken of over te dragen aan derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het deponeren van persoonsgegevens op een aan ons gelinkte website of op bij een via ons gevonden website.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.